Про активні дієприкметники

30.01.2016 07:57

https://200baliv.org.ua/2012/10/18/yak-pravylno-bazhayuchyj-chy-ohochyj-zaviduyuchyj-chy-zaviduvach-aktyvni-dijeprykmetnyky-v-ukrajinskij-movi/