Статті

Мультимедійні презентації на уроках словесності: теорія і практика

Козаченко

Світлана Миколаївна

Учитель української мови

й літератури.

Стаж роботи за фахом – 26 років.

Пропонована методична розробка дає можливість ознайомитись із досвідом учителя-практика щодо використання мультимедійних презентацій на уроках словесності.

Рецензенти:

Коваленко О.П., завідувачка відділу гуманітарних дисциплін, методист ПОІППО імені М.В.Остроградського;

Сичова В.М., методист відділу освіти Зіньківської райдержадміністрації.

Рекомендовано до друку методичним об’єднанням учителів словесності Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Зіньківської районної ради Полтавської області (протокол № 4 від 18.06.2015).

ВСТУП

   Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп’ютерних технологій на телебаченні, поширення електронних іграшок і комп’ютерів змінюють підходи до виховання дитини та сприйняття нею навколишнього світу. Істотно змінюється й характер улюбленої практичної діяльності дітей – гри, змінюються і їхні улюблені герої та захоплення. Раніше інформацію з будь-якої теми дитина могла отримати за різними каналами: підручник, довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку.

   Але сьогодні, з огляду на сучасні реалії, учитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подавання інформації. Виникає питання: навіщо це потрібно? Мозок дитини, налаштований на здобуття знань у формі розважальних програм по телебаченню або з мережі Інтернет, набагато легше сприйме інформацію, запропоновану за допомогою медіазасобів.

   Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу засвоювати, перетворювати й використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю й захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці та могла їх оцінити.

   Допомогти вчителеві у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі й комп’ютерних. Адже використання комп’ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.

   Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки й різноманітні ігри, сучасний комп’ютер разом із тим є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на її дії та запити. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності та знання дитини, зрозуміти її, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми й методи навчання.

   Мультимедійному уроку властиві такі ознаки:

   - принцип адаптивності: пристосування комп’ютера до індивідуальних особливостей дитини;

   - керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання;

   - інтерактивність і діалоговий характер навчання: ІКТ мають здатність «відгукуватися» на дії учня й учителя; «вступати в діалог», що й становить головну особливість методик комп’ютерного навчання;

   - оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;

   - підтримання в учневі стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп’ютером;

   - необмеженість навчання.

   Переваги використання ІКТ:

   - індивідуалізація навчання;

   - інтенсифікація самостійної роботи учнів;

   - зростання обсягу виконаних за урок завдань;

   - розширення інформаційних потоків при використанні мережі Інтернет;

   - підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту.

   Комп’ютер дає вчителеві нові можливості, дозволяючи разом із учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсуваючи стіни шкільного кабінету, а за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає в дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють із комп’ютером.

   Інтегрування звичайного уроку з комп’ютерним дозволяє вчителеві перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає швидшим процес запису визначень, теорем та інших важливих частин матеріалу, тому що вчителеві не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить саме йому потрібний фрагмент.

   Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У вітчизняній загальноосвітній школі в останні роки комп’ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій усе частіше використовуються при вивченні більшості навчальних предметів.

   Інформатизація істотно вплинула на процес здобуття знань. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.

Дослідження ролі та місця

комп’ютерних технологій у навчанні

(за О.Саламандик)

Експери-ментальні

групи

Види навчання

Співвідношення роботи з комп’ютером і традиційних засобів

Кількість матеріалу, збереженого

в пам’яті учнів через місяці

у %

І група

Навчання тільки з допомогою комп’ютера

0

25 %

ІІ група

Навчання шляхом поєднання комп’ютера і традиційних засобів

1:1

50 %

ІІІ групи

Навчання в поєднанні комп’ютера та традиційних засобів

3:1

75-80 %

ІV група

Тільки традиційні засоби навчання

0

20-40 %

[12]

   Як бачимо, експеримент переконливо доводить переваги використання ІКТ в процесі навчання через найважливіше – результативність, міцність знань учнів. І найефективнішим є поєднання комп’ютера та традиційних засобів навчання у співвідношенні 3:1.

   Темою даного дослідження обрано не ІКТ загалом, а один із аспектів цих технологій – мультимедійну презентацію (МП) як засіб проведення уроку словесності.

   Мета роботи – вивчити роль МП у навчальному процесі та запропонувати різні методи й прийоми її використання на уроках мови й літератури з власного досвіду.

   Для реалізації цієї мети були виконані такі завдання: 1) опрацьована література за темою; 2) узагальнені теоретичні відомості про МП, вимоги до неї та правила її створення; 3) відібрані зразки застосування різних педагогічних методів та прийомів на уроках української мови й літератури за допомогою МП з власного досвіду; 4) сформульовано висновки.

Розділ 1

Теоретичні засади

   1.1. Що таке мультимедійна презентація

   Презентація (від англ. «рrеsепtаtіоп» – подання, вистава) – це набір картинок-слайдів на певну тему, які зберігаються у файлі спеціального формату. На кожному слайді можна вміщувати довільну текстову, графічну, відеоінформацію, анімацію, стереозвук, як синтезований, так і записаний з мікрофона. Презентації легко створювати за допомогою програм Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress, OpenOffice Impress тощо. Microsoft PowerPoint – найбільш популярна серед названих.

   1.2. Мета створення МП

   Презентації створюють для якнайефективнішого донесення інформації до слухача/глядача. Вони є яскравим, зручним, дійсно ефективним засобом унаочнення будь-якого публічного виступу, без якого на сучасному етапі розвитку суспільства обійтися вже не можна.

   1.3. Сфери застосування МП

   Презентації сьогодні застосовують практично в усіх сферах життя людей: у бізнесі, виробництві, громадському, політичному житті, освіті, науці, мистецтві, побуті тощо.

   Завдання використання презентацій можуть бути такі:

   - унаочнення навчального матеріалу;

   - правління навчально-пізнавальною діяльністю;

   - контроль та перевірка засвоєння навчального матеріалу;

   - узагальнення та систематизація знань;

   - демонстрація бізнес-проектів;

   - рекламування товарів, послуг;

   - створення фотоальбомів тощо.

   1.4. Види МП

   За структурою презентації поділяють на лінійні та розгалужені.

   Презентації лінійної структури створюються для послідовного викладання матеріалу з використанням мультимедійних засобів. Вони мають містити лише головні положення повідомлення, які допомагають усвідомити його зміст, та ілюстрації.

   Презентації, які можна використовувати під час узагальнення й систематизації знань та для визначення рівня навчальних досягнень учнів, завдяки гіпертекстовим посиланням часто мають розгалужену структуру. Працюючи з ними за своїм робочим місцем, учень має змогу опрацьовувати запропонований матеріал з урахуванням індивідуальних здібностей.

   1.5. Способи демонстрації МП

   Презентації можна демонструвати по-різному:

   - на кожному комп’ютері в комп’ютерному класі;

   - на кіноекрані або мультимедійній дошці за допомогою мультимедійного проектора;

   - на телеекрані великого формату.

Розділ 2

Вимоги до змісту

та оформлення МП

   2.1. Вимоги до МП

   Досвідчені майстри МП рекомендують дотримуватися науково обґрунтованих вимог до створення презентацій. Ось основні з них.

   1) Кожен слайд має відображати одну думку.

   2) Текст має складатися з коротких слів та простих речень.

   3) Рядок має містити 6-8 слів.

   4) На слайді має бути 6-8 рядків.

   5) Загальна кількість слів на слайді не повинна перевищувати 50.

   6) Дієслова мають бути в одній часовій формі.

   7) Заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні положення слайда.

   8) У заголовках мають бути й великі, і малі літери.

   9) Слайди мають бути не надто яскравими: зайві прикраси лише створюють бар’єр на шляху ефективної передачі інформації.

   10) Кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на одному слайді має бути не більше чотирьох.

   11) Підпис до ілюстрації потрібно розташовувати під нею, а не над нею.

   12) Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.

   13) Найважливіше (визначення, висновки, правила й таке інше) слід розташовувати у верхньому куті екрану ліворуч і передавати великим шрифтом.

   14) Другорядну інформацію краще вміщувати в нижній частині слайда.

   15) Не варто перевантажувати слайд ілюстраціями.

   16) Одне з основних правил – відсутність орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних, стилістичних і змістових помилок.

   2.2. Психологічні особливості сприйняття слайдів МП

   Створюючи презентацію, необхідно також враховувати психологію сприйняття слайдів людиною, зокрема поєднання кольорів, підбір шрифтів, зображень, звуків, ефектів анімації тощо.

   Існують такі загальні рекомендації, які допоможуть зробити МП максимально комфортною для сприйняття, такою, що не відвертатиме уваги учня від навчального матеріалу та дозволятиме зосередитись на роботі, водночас не шкодячи здоров’ю:

   - найкращими поєднаннями кольорів тексту й фону є чорний на білому, білий на темно-синьому, жовтий на синьому;

   - найгіршими поєднаннями кольорів є зелений і червоний;

   - найкраще запам’ятовується слово (рядок, заголовок), передане червоним, помаранчевим або жовтим кольором;

   - заспокійливо впливають фіолетовий, синій, блакитний, зелений кольори літер (або фону);

   - кольорова гама всіх слайдів має бути єдиною;

   - яскраві малюнки впливають на підсвідоме запам’ятовування інформації;

   - рухомі об’єкти (анімація) відволікають увагу від інформації;

   - фоновий малюнок знижує ефективність сприйняття та запам’ятовування інформації.

   - у одній презентації рекомендують використовувати не більш як 3-4 різних шрифти.

Розділ 3

Досвід учителя-практика

щодо використання МП

на уроках словесності

   Обравши методичну проблему для дослідження «ІКТ на уроках української мови й літератури», передусім працювала над вивченням досвіду інших учителів, науковців щодо впровадження цих передових технологій у шкільну практику. Другим етапом роботи стало забезпечення власного кабінету відповідними технічними засобами (проектор, екран, ноутбук, колонки), що й було здійснено завдяки матеріальній допомозі спонсорів та за власні кошти. Одночасно, з 2012 року, розпочала використовувати ІКТ на уроках (спочатку фрагментарно, поки не було власної техніки).

   ІКТ дають надзвичайно широкі можливості для унаочнення навчального матеріалу з будь-якого шкільного предмета.

   Із усього розмаїття найчастіше поки що використовую такі можливості:

   - перегляд навчальних та ілюстративних фільмів;

   - прослуховування аудіозаписів (читання творів літератури, пісні на програмові вірші тощо);

 - дистанційні засоби навчання й обміну досвідом (власний блог для публікації домашніх завдань та надання консультацій учням: https://smk2027.livejournal.com/; персональний сайт учителя: https://kozachenko-slovesnyk.webnode.com.ua/);

   - мультимедійні презентації для уроків.

   Темою цієї методичної розробки є мультимедійні презентації. Використовую їх на уроках протягом 3 років. За цей час опрацювала чимало літератури про МП та набула деякого досвіду зі створення лінійних презентацій для уроків української мови й літератури.

   Найчастіше презентація з української мови охоплює практично весь урок, хоч це не означає, що протягом 45 хвилин діти мусять дивитися на екран. Підбираю різноманітні завдання, серед яких, звісно, є й робота з підручником, виконання вправ із нього, тому загалом, відповідно до вимог збереження здоров’я учнів, вони працюють із МП не більше 25 хв. за урок.

   Наприклад, урок «И та І в кінці прислівників. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників та дієприкметників» у 7 класі (див. Додаток Б) починається з письмового опитування про вивчений раніше матеріал (МП), а продовжується виконанням вправ (підручник, МП) та ознайомленням із новим матеріалом (підручник, МП). Таким чином, робота з МП та підручником поєднується гармонійно, що не завдає шкоди здоров’ю дітей.

   МП на уроці літератури зазвичай слугує для лекційного викладу нового матеріалу, виконуючи функції унаочнення, міжпредметних зв’язків тощо. Демонстрація такої презентації займає приблизно третю частину всього часу, відведеного на урок.

   3.1. Зміст МП

   Для того щоб МП була максимально ефективною, її необхідно наповнити відповідним змістом.

   Якщо це урок мови, МП може містити:

   - опорні схеми;

   - таблиці;

   - правила, яких немає в підручнику;

   - різноманітні вправи, тести (самоперевірка, самостійні роботи, письмові опитування тощо);

   - ілюстрації до завдань;

   - завдання для контролю знань;

   - звукові ілюстрації мовного матеріалу;

   - відеофрагменти та інше.

   Для уроку літератури підбираю:

   - фото-, відео-, аудіоілюстрації до біографій письменників та їхніх творів;

   - екранізації творів літератури;

   - опорні схеми, таблиці, правила з теорії літератури;

   - тести;

   - вправи (визначення віршового розміру, художніх засобів, композиції твору тощо) і таке інше.

   Слід зауважити, що, готуючись до уроків, використовую досвід інших учителів у створенні МП (запозичую презентації з мереж Інтернет). При цьому ніколи не демонструю МП в первісному вигляді: переробляю її для потреб свого уроку. Як не прикро, але запозичені МП майже завжди містять різноманітні помилки, навіть орфографічні, хоч їх складали вчителі-словесники. Крім того, в цих презентаціях часто трапляються недоліки оформлення (що вже було продемонстровано на ст. 14 цієї роботи) та змісту, найчастіше такі:

   - презентація – дублювання підручника;

  - презентація – заміна практичної діяльності учнів на уроках (коли замість проведення експерименту, роботи в парах-групах і т.п. ця робота просто демонструється на екрані);

   - занадто довга презентація (більше 20-25 хвилин);

   - презентація – анімоване (звукове) шоу;

   - недотримання авторських прав.

   Правила створення презентацій радять зазначати ім’я автора на першому чи останньому слайді. Готуючись до уроків, про це не замислюєшся, адже МП призначені для внутрішнього використання, але в разі публікації авторство має бути вказане.

   3.2. Текст

   Правила створення МП рекомендують розташовувати на слайдах якомога менше тексту, але, на мою думку, це не має стосуватися уроків мови, адже тут ми повинні працювати саме з текстами й хід уроку часто вимагає, щоб увесь клас одночасно міг читати текст, якого немає в підручнику.

   Коли ж ідеться про уроки літератури, то в більшості випадків велика кількість слів на екрані таки недоречна (практичні винятки будуть проілюстровані нижче).

   Оформлюючи текст на слайді, варто дотримуватись таких правил:

   - важливу інформацію краще виділяти кольором і напівжирним шрифтом, а не іншою гарнітурою;

   - розмір шрифту для основного тексту повинен бути не меншим 24 кегля (для окремих підписів, коментарів можна використовувати 22, 20 кеглі);

   - слід використовувати шрифт без засічок, а не із засічками (Існують два основні види шрифтів: із засічками (Serif) та рублені (Sans Serif). Шрифти із засічками мають у контурах літер тонкі прямі засічки, які з’єднуються з основними штрихами під прямим кутом. Контури рублених шрифтів засічок не мають. Наприклад, шрифти із засічками: Times New Roman, Arial, Garamond, Bookman Old Style; рублені шрифти: Courier New, Comic Sans MS, Tahoma, Verdana. Вважається, що шрифти без засічок легші для сприйняття).

   3.3. Зображення

   Зображення – дуже важливий елемент МП, тож до них потрібно ставитись не менш відповідально, ніж до тексту.

   Зображення в МП, призначеній для уроків словесності, це:

   - фото;

   - репродукції картин;

   - малюнки, в т.ч. анімовані (хоч вони рідко бувають доречними);

   - схеми, графіки, діаграми, таблиці тощо.

   Вважаю, що таких зображень на одному слайді має бути не більше 2-3, а якщо це схеми, графіки, таблиці, діаграми – не більше 1.

МП для уроку літератури повинна містити більше зображень і менше текстів, для більшості уроків мови – навпаки.

   Зображення слід розташовувати симетрично до слайда і тексту на ньому. Бажано брати їх у тонкі рамки – так вони мають чіткіший вигляд.

Картинки слід підбирати гарної якості, з чітким зображенням, яке легко розпізнати, бажано стриманих кольорів.

   Схеми, графіки, діаграми потрібно будувати, не добираючи занадто яскравих та непоєднуваних кольорів. У межах однієї схеми бажано дотримуватися однієї кольорової гами, позначаючи насиченішим кольором важливіші елементи.

   Підписи до зображень краще розташовувати під ними, іноді підпис може дещо перекривати картинку, якщо це не порушує канонів гармонії.

   3.4. Оформлення слайда

   Основні рекомендації:

   - текст і фон повинні бути контрастні за кольором;

   - один слайд – три-чотири кольори;

   - один стиль оформлення й кольорова схема всіх слайдів;

   - стимулюючі (теплі) кольори сприяють збудженню й діють як подразники;

   - дезінтегруючі (холодні) кольори заспокоюють, викликають сонливий стан;

нейтральні кольори: світло-рожевий, жовто-зелений, коричневий.

    Для оформлення тла слайда використовують різноманітні способи, серед них і спеціальні картинки, стандартні набори яких містять програми Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress, OpenOffice Impress. Ширший вибір таких зображень можна знайти в мережі Інтернет або створити самостійно з допомогою програми Paint чи інших графічних редакторів.

    Самостійне створення тла для слайда – цікава й творча робота, але не слід забувати про правила використання зображень та кольорів у МП.

    У Додатках до цього дослідження є МП, у яких використане тло слайдів, створене автором цієї роботи особисто.

   3.5. Додаткові ефекти

   Програми для створення МП передбачають можливість додавання до слайдів звукових, відео- та анімаційних ефектів.

   Ви можете вставити в слайд звук: музичний супровід для самостійної роботи учнів, пісню на текст програмового вірша, акторське чи авторське виконання творів тощо.

   Так само частиною слайда може стати відеофрагмент або й цілий фільм.

   Такі доповнення до навчальних МП можуть бути дуже доречними, потрібно тільки добре вивчити налаштування програми, якою ви користуєтеся для створення презентації, щоб ввімкнення звуку чи відео не створювало труднощів під час уроку.

   Крім того, Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress, OpenOffice Impress пропонують різні можливості анімації (анімація – мистецтво створення рухомих зображень). Так, можна вибрати різні способи зміни слайдів (на мою думку, це не завжди доречно, адже відволікає увагу учнів, як, власне, й більшість анімаційних ефектів), також різні способи появи та виділення на екрані картинок і тексту, адже урок часом вимагає послідовного виходу на екран частин вправи тощо. Можна ще використовувати анімовані зображення – картинки, які постійно миготять, обертаються й т.п. (вважаю це зовсім недоречним, хіба що під час якоїсь гри або фізкультхвилинки).

   Єдина порада щодо анімації – не надто захоплюватися нею. Якщо це й потрібно, то варто обирати найбільш стримані різновиди анімації, які найменше привертатимуть до себе увагу глядача.

   3.6. Зразки (на жаль, формат сайту не дозволяє поставити скриншоти слайдів, тому прошу звертатися до розділу презентацій)

   Прикладів використання в МП різних методів і прийомів навчання та контролю знань з української мови й літератури можна наводити безліч. Хочу продемонструвати деякі з тих, які застосовую в своїй майже щоденній практиці. Для більш повного ознайомлення з тим, як це виглядає в дії, раджу звернутися до МП, вміщених у Додатках в електронному вигляді.

   Додаток В. 5 клас. Розвиток мовлення. Особливості побудови опису предмета. Усний твір-опис предмета (МП дає можливість продемонструвати багато різних предметів для опису, значно розширюючи вибір).

   Додаток Г. 5 клас. Прислів’я та приказки. Народне уявлення про навколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса й мудрість цього жанру (завдання на встановлення відповідності можна виконати тільки тоді, коли їх БАЧИШ).

   Додаток Г. 5 клас. Прислів’я та приказки.

   Додаток Ґ. 5 клас. Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон» (ілюстрації до творів, які вивчаються).

   Додаток Д. 5 клас. Тренувальні вправи (словосполучення, речення).

   Додаток Е. 10 клас. Тренувальні вправи (словотвір).

   Додаток Є. 6 клас. Контрольний твір-оповідання на основі побаченого (демонстрація мультфільму «Конфлікт» для складання контрольного твору-оповідання; ілюстрації для унаочнення понять портрета, пейзажу, інтер’єра).

   Додаток Ж. 6 клас. Леонід Іванович Глібов (тести для перевірки запам’ятовування щойно прочитаного твору).

   Додаток З. 6 клас. Правильне вживання кількісних числівників з іменниками в усіх відмінках.

   Додаток И. 7 клас. Тренувальні вправи (редагування текстів).

   Додаток І. 6 клас. Степан Васильченко. «У темряві». Турбота письменника про українських дітей (читання творів, яких немає в підручнику).

   Додаток И. 7 клас. Тренувальні вправи.

   Додаток Ї. 7 клас. Вигук як особлива частина мови (опорні схеми).

   Додаток Й. 7 клас. Доконаний і недоконаний види дієслова (доречні ілюстрації до мовних явищ (двовидове дієслово = дволикий Янус)).

   Додаток К. 7 клас. Тренувальні вправи (дієприслівниковий зворот.

   Додаток Л. 7 клас. Розвиток мовлення. Різновиди читання (перевірка виконання тестів (поступова поява відповідей)).

   Додаток М. 7 клас. Ліна Костенко. «Чайка на крижині»: «Крига на Одрі», «Крила». Розгорнута притчова метафора. Духовне багатство – найбільший скарб у житті. Диптих.

   Додаток Н. 10 клас. Пейзажна та інтимна лірика Лесі Українки (замітки й ілюстрації до біографій письменників).

   Додаток О. 7 клас. Андрій Малишко (міжпредметні зв’язки, широкі культурологічні горизонти (під час демонстрації слайда звучить «Пісня про рушник» у виконанні Квітки Цісик)).

   Додаток П. 7 клас. Образ Климка.

   Додаток Р. 7 клас. Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки. НЕ й НІ з різними частинами мови.

   Додаток С. 10 клас. Розвиток мовлення. Усний твір у публіцистичному стилі (поступова поява та обговорення зображень підводить  до усвідомлення творчого завдання).

   Додаток Т. 7 клас. Розвиток мовлення. Твір-опис зовнішності людини за картиною (активізація пізнавального інтересу за допомогою використання образу улюбленого героя).

   Додаток У. 7 клас. Правопис прислівників (використання слів-міток для запам’ятовування правопису).

   Додаток Ф. 7 клас. Правопис прислівників (вправи з ключами).

   Додаток Х. 7 клас. Сполучник як службова частина мови. Уживання їх у простому та складному реченнях. Сполучники сурядності й підрядності (вправи з довідкою).

   Додаток Ц. 10 клас. Антоніми, омоніми, пароніми (вправи з омонімами).

   Додаток Ч. 10 клас. Діалектні слова (демонстрація географічних карт).

   Додаток Ш. 10 клас. Запозичені слова (правила, яких немає в підручнику).

   Додаток Щ. 10 клас. Запозичені слова, їхні стилістичні функції (додаткова інформація на слайді).

   Додаток Ю. 10 клас. Застарілі слова, неологізми, їхні стилістичні функції (учні записують правило, закінчують його, потім бачать правильну відповідь на екрані).

   Додаток Я. 10 клас. Загальна характеристика звукового складу української мови. Норми вимови (учні відтворюють звичайний запис слів із транскрипції).

   Додаток А1. 10 клас. Усний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (повне домашнє завдання за варіантами).

   Додаток Б1. 10 клас. Контрольний твір-стаття в газету на морально-етичну тему (один слайд) (формулювання завдання для контрольного твору за зразком ЗНО).

   Додаток В1. 10 клас. Стилістика та її підрозділи: стилістика мови (практична) й стилістика мовлення (функціональна) (ознайомлення з пам’ятками).

   Додаток Г1. 10 клас. Фразеологізми (відгадування фразеологізмів за малюнками).

   Додаток Ґ1. 10 клас. Складність і суперечливість характеру Чіпки – головного героя роману, його еволюція від правдошукача до розбійника (підказки для творчої роботи).

   Наведений перелік прикладів використання можливостей МП на уроках словесності, звісно, не претендує на вичерпність, адже ця царина практично безмежна.

   Увазі читача/глядача в даній роботі запропоновано тільки початкові набутки вчителя-практика в галузі створення лінійних навчальних МП, призначених для демонстрації в основному на звичайному екрані. Зрозуміло, що перегляд цих самих або інших МП за допомогою мультимедійної дошки значно розширює інтерактивні можливості уроку, не кажучи вже про розгалужені МП (із гіперпосиланнями).

   Залишається побажати всім школам і кабінетам найближчим часом отримати відповідне обладнання.

ВИСНОВКИ

   Мультимедійний урок – один із засобів особистісного навчання. Такий урок розрахований на кожного учня окремо й на клас у цілому. Кожний епізод уроку в окремого учня викликає особисті почуття, бачення в окремих його частинах цілого, захоплення й бажання знайти результат, відповісти на поставленні запитання, бути активним, брати участь в усьому, що відображається на змінних слайдах. Такий урок не примушує, а заохочує, пробуджує інтерес, захоплює побаченим і власними перемогами. Такі уроки емоційні, насичені, різнорівневі, творчі й художні.

   Мультимедійний урок – це або цілісний урок, або етап певного уроку, або фрагмент завдання, на який учні будуть очікувати й подумки із захопленням переживати. Мультимедіа дозволяють оживити урок, тісніше зв’язати його з дійсністю, із сучасністю, забарвити різними фарбами почуттів, оформити музикою, звуками природи. Такий урок змушує дитину зіставляти власні спостереження, надихає на бажання побачити продемонстроване в дійсності, збагатити власний досвід.

   Вважаю, що такі уроки:

      а) розвивають у дітей креативне мислення;

      б) навчають по-іншому сприймати прочитаний або прослуханий текст;

      в) учать повніше й точніше висловлювати свої думки;

      г) спонукають проявляти свої індивідуальні можливості;

      ґ) допомагають дітям долати певні труднощі в навчальній діяльності;

      д) дають можливість будувати творчий процес майже самостійно.

   Головне завдання використання ІКТ у процесі вивчення української мови й літератури, на мою думку, – підвищити пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета, ефективність його опанування школярами. Загальновизнано, що особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає.

   Отже, використання комп’ютерних технологій вносить істотні зміни в діяльність педагога та розвиток учня як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета в комп’ютерному класі, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним учнем під час навчально-виховного процесу.

   Побудова уроку словесності на основі МП чи з її фрагментарним використанням дає незаперечні переваги, а саме:

   - величезну економію часу (не потрібно диктувати, повторюючи багато разів; не потрібно писати на дошці й стирати вже виконані завдання тощо);

   - яскраве зорове та звукове унаочнення, якого в такому обсязі не можна досягти ніякими іншими засобами («Краще раз побачити, ніж сто разів почути»);

   - високу інтенсивність уроку (завдяки МП учні виконують значно більше роботи за ті самі 45 хв.);

   - ефективні міжпредметні зв’язки, розвиток культурологічного світогляду школярів;

   - додаткове естетичне виховання дітей;

   - підвищення об’єктивності оцінювання знань, результативнішу підготовку до ДПА, ЗНО та багато інших.

Список використаної літератури

   1. Безека С.В. Power Point 2007. Как создать красочную и информатиную презентацию = создание презентаций в Power Point 2007 / С.В.Безека. – М.: НТ Пресс, 2012. – 194 с.

   2.Белянин М. Microsoft Office 2007 / М.Белянин. – М.: НТ Пресс, 2011. – 256 с.

   3. Вашкевич Э.В. Видеосамоучитель. Power Point 2007. Эффективные презентации на компьютере / Э.В.Вашкевич. – СПб.: Питер, 2012. – 240 с.

   4. Грушко Н.А. Методичні поради для педагогів по впровадженню ІКТ у навчально-виховний процес [Електронний ресурс] / Н.А.Грушко. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/NataliaGrychko/ss-25599949

   5. Дишлєва С. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі [Електронний ресурс] / С.Дишлєва. – Режим доступу: https://ru.osvita.ua/school/method/technol/6804/

   6. ІППО КМПУ ІМ. Б.Д.ГРІНЧЕНКА. Як оформити презентацію: Посібник для вчителів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com.ua/search?q=%D0%86%D0%9F%D0%9F%D0%9E+%D0%9A%D0%9C%D0%9F%D0%A3+%D0%86%D0%9C.+%D0%91.%D0%94.%D0%93%D0%A0%D0%86%D0%9D%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90.+%D0%AF%D0%BA+%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%3A+%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2&oq=%D0%86%D0%9F%D0%9F%D0%9E+%D0%9A%D0%9C%D0%9F%D0%A3+%D0%86%D0%9C.+%D0%91.%D0%94.%D0%93%D0%A0%D0%86%D0%9D%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%90.+%D0%AF%D0%BA+%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%3A+%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2&aqs=chrome..69i57.3423j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8

   7. Комп’ютерні презентації – для чого потрібна презентація?  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://myrefs.org.ua/index.php?id=69&option=com_content&titles=%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F?&view=article

   8. Основные правила создания презентаций [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2014/01/28/osnovnye-pravila-sozdaniya-prezentatsiy

   9. Підлісевич Ю. Презентація уроку: Принципи створення презентації [Електронний ресурс] / Ю.Підлісевич. – Режим доступу: https://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83:_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97

   10. Правила створення презентацій (Power Point) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://escuela.ucoz.ua/news/pravila_stvorennja_prezentacij_power_point/2011-02-22-27

   11. Преппернау Дж. Microsoft Office Power Point 2007. Русская версия / Дж.Преппернау, Дж.Кокс. М.: Эком, 2012. – 448 с.

   12. Саламандик О. Використання ІКТ на уроках української мови та літератури [Електронний ресурс] / О.Саламандик. – Режим доступу: https://metodukr-ikt.blogspot.com/

   13. Скрипка Г.В. Створення презентації до уроку [Електронний ресурс] / Г.В.Скрипка. – Режим доступу: https://svitppt.com.ua/informatika/stvorennya-prezentacii-do-uroku.html

   14. Соловйова Т.М. Поради щодо розробки мультимедійної презентації / Т.М.Соловйова // Інформатика в школах України. – 2011. – № 3. – С. 19.

   15. Сороко Н.В. Реалізація діяльнісного підходу при комп’ютерному навчанні в умовах оновлення мовної освіти в Україні / Н.В.Сороко // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О.Жука. – К.: Атіка, 2004.

   16. Формування та розвиток ІКТ-компетентності педагогів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wiki.ciit.zp.ua/index.php/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%86%D0%9A%D0%A2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2

   17. Цвилева Я. Структура презентації. Робота зі слайдами [Електронний ресурс] / Я.Цвилева. – Режим доступу: https://informat.in.ua/struktura-prezentaci%D1%97-robota-zi-slajdami.html

   18. Як зробити презентацію [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://how-to-do.org/yak-zrobyty-prezentatsiyu/

   19. Як зробити презентацію powerpoint: відео та детальна інструкція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://yak-zrobyty.pp.ua/yak-zrobyty-prezentatsiyu-powerpoint-video-ta-instruktsiya/

   20. Як зробити презентацію в PowerPoint [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://gadget-explorer.com/articles/yak-zrobiti-prezentatsiyu-v-powerpoint/

   21. Як зробити презентацію для уроку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://yak-prosto.com/yak-zrobiti-prezentaciyu-dlya-uroku/

   22. Як створити powerpoint-презентацію [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tips-ua.com/22209-yak-stvoriti-powerpoint-prezentaciyu-yak-otrimati-yandeks-groshi.html

   23. Як створити вражаючу презентацію – поради від Esselte [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.statum.com.ua/tips/09/0905/esselte-advice/

   24. Як створити презентацію [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cikavosti.com/yak-stvoriti-prezentatsiyu/

ДОДАТКИ

   А. 5 клас. Основні випадки чергування у-в, і-й (чужа розробка).

   Б. 7 клас. И та І в кінці прислівників. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників та дієприкметників.

   В. 5 клас. Розвиток мовлення. Особливості побудови опису предмета. Усний твір-опис предмета.

   Г. 5 клас. Прислів’я та приказки. Народне уявлення про навколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса й мудрість цього жанру.

   Ґ. 5 клас. Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон».

   Д. 5 клас. Тренувальні вправи (словосполучення, речення).

   Е. 10 клас. Тренувальні вправи (словотвір).

   Є. 6 клас. Контрольний твір-оповідання на основі побаченого.

   Ж. 6 клас. Леонід Іванович Глібов.

   З. 6 клас. Правильне вживання кількісних числівників з іменниками в усіх відмінках.

   И. 7 клас. Тренувальні вправи (розділові знаки, повторення на початку навчального року).

   І. 6 клас. Степан Васильченко. «У темряві». Турбота письменника про українських дітей.

   Ї. 7 клас. Вигук як особлива частина мови.

   Й. 7 клас. Доконаний і недоконаний види дієслова.

   К. 7 клас. Тренувальні вправи (дієприслівниковий зворот).

   Л. 7 клас. Розвиток мовлення. Різновиди читання.

   М. 7 клас. Ліна Костенко. «Чайка на крижині»: «Крига на Одрі», «Крила». Розгорнута притчова метафора. Духовне багатство – найбільший скарб у житті. Диптих.

   Н. 10 клас. Пейзажна та інтимна лірика Лесі Українки.

   О. 7 клас. Андрій Малишко. Відомий український поет і його пісні, що стали народними. «Пісня про рушник», «Стежина», «Вогник», «В завійну ніч з незвіданих доріг…».

   П. 7 клас. Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Образ Климка.

   Р. 7 клас. Написання часток -бо, -но, -то, -от,      -таки. НЕ й НІ з різними частинами мови.

   С. 10 клас. Розвиток мовлення. Усний твір у публіцистичному стилі.

   Т. 7 клас. Розвиток мовлення. Твір-опис зовнішності людини за картиною.

   У. 7 клас. Правопис прислівників.

   Ф. 7 клас. Правопис прислівників.

   Х. 7 клас. Сполучник як службова частина мови. Уживання їх у простому та складному реченнях. Сполучники сурядності й підрядності.

   Ц. 10 клас. Антоніми, омоніми, пароніми.

   Ч. 10 клас. Діалектні слова.

   Ш. 10 клас. Запозичені слова.

   Щ. 10 клас. Запозичені слова, їхні стилістичні функції.

   Ю. 10 клас. Застарілі слова, неологізми, їхні стилістичні функції.

   Я. 10 клас. Загальна характеристика звукового складу української мови. Норми вимови.

   А1. 10 клас. Усний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.

   Б1. 10 клас. Контрольний твір-стаття в газету на морально-етичну тему.

   В1. 10 клас. Стилістика та її підрозділи: стилістика мови (практична) й стилістика мовлення (функціональна).

   Г1. 10 клас. Фразеологізми.

   Ґ1. 10 клас. Складність і суперечливість характеру Чіпки – головного героя роману, його еволюція від правдошукача до розбійника. Типове й екстремальне в долі героя.

   Д1. 10 клас. Стилістичні засоби словотвору. Стилістичне забарвлення значущих частин слова.

   Е1. 7 клас. Частини мови. Вивчені групи орфограм.

   Є1. 7 клас. Складний план власного висловлювання «Кого я називаю справжнім другом».

   Ж1. 7 клас. Написання прислівників через дефіс.

   З1. 7 клас. Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням.

   И1. 7 клас. Уживання часток.

   І1. 10 клас. Правопис слів із подвоєнням і подовженням приголосних.

   Ї1. 10 клас. Просторічні слова. Професійно-виробнича лексика. Наукова й ділова лексика.

   Й1. 10 клас. Основні групи фразеологізмів.

   К1. 10 клас. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах.

   Л1. 10 клас. І.Франко. Поема «Мойсей».

   М1. Мультфільм «Конфлікт».

   Н1. «Рідна мати моя». Пісня у виконанні Квітки Цісик.

Усі додатки можна замовити в автора через "Сторінку гостей".